На Місяці у наступному році розгорнуть мережу 4G

На Місяці у наступному році розгорнуть мережу 4G

КИЇВ. 2 березня. УНН. У 2019 році Nokia та опе­ратор мобіль­но­го зв’яз­ку Vodafone роз­горнуть на Місяці ме­режу 4G задля міся­цеходів, які зав­дя­ки ць­ому змо­жуть над­си­лати на Зем­лю HD-відео та якісні фо­то. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Engadget.

Про пла­ни відпра­вити на Місяць па­ру ро­верів Lunar Quattro, сконс­труй­ова­них спіль­но з Audi, при­ват­на німець­ка ком­панія PTScientists повідо­мила ще в 2016 році.

Пе­ред­ба­чаєть­ся, що во­ни ся­дуть на те місце, де при ос­таннь­ому піло­това­ному поль­оті на су­пут­ник Землі в 1972 році сідав космічний ко­рабель “Апол­лон 17”. Це бу­де пер­ша в історії при­ват­на місія на Місяць, її старт зап­ла­нова­ний на 2019 рік.

Ме­режа бу­де ство­рена на базі ма­лога­барит­но­го пор­та­тив­но­го об­ладнан­ня для швид­ко­го роз­гортан­ня 4G, яке вміщуєть­ся в рюк­за­ку і ва­жить менш ніж п’ять кілог­рамів – тех­но­логії Nokia Ultra Compact Network на ос­нові ма­лої со­ти.

Якщо експеримент вийде вдалим, то міся­цехо­ди бу­дуть відправ­ля­ти власні дані мо­дулю Autonomous Landing and Navigation Module, який потім пе­реда­вати­ме їх в центр уп­равління місією в Берліні. Зав­дя­ки но­вому стан­дарту зв’яз­ку ро­вери от­ри­ма­ють мож­ливість над­си­лати на Зем­лю HD-відео, якісні знімки та ве­ликі об’єми ре­зуль­татів на­уко­вих ек­спе­риментів.

Міся­цехо­ди от­ри­мува­тимуть від со­няч­них ба­тарей приб­лизно 90 ватів енергії – од­на по­лови­на ць­ого об­ся­гу зна­добить­ся для то­го, щоб при­вес­ти апа­рати в рух, а інша бу­де ви­корис­то­вува­тися са­ме для зв’яз­ку з Зем­лею.

Також варто зазначити, що для за­пус­ку міся­цеходів бу­де ви­корис­та­на ра­кета SpaceX Falcon 9, про­те для ско­рочен­ня вит­рат PTScientists розділить на­ван­та­жен­ня з інши­ми ком­паніями.

Джерело: УНН